Bài 1: Cài đặt OpenERP

LỜI MỞ ĐẦU: OpenERP là một phần mềm quản lý doanh nghiệp hiện đại, phát hành theo giấy phép AGPL, và có đầy đủ các tính năng CRM, Nhân Sự, Bán Hàng, Kế Toán, Sản Xuất, Quản Lý Kho, Quản Lý Dự Án, ... Nó được phát triển dựa trên framework OpenObject, một framework hướng mô đun, có khả năng mở rộng, và là một nền tảng trực quan được viết bằng ngôn ngữ Python để giúp phát triển các ứng dụng một cách nhanh chóng.

 

Xây dựng Module trong OpenERP

GiỚI THIỆU: Các code mẫu được dùng trong tài liệu này được trích từ mô đun idea. Khi bạn nảy ra ý tưởng nào đó, mà chưa có thể thực hiện ngay, thay vì ghi vào một chỗ nào đó (rất dễ quên) thì mô đun này sẽ giúp bạn ghi nhận, sắp xếp lại và đánh giá chúng.

 

Bài 3: Object service ORM

Là thành phần chính của OpenObject, Object Service(OSV) đưa ra một tầng ánh xạ hoàn thiện giữa đối tượng trong framework và bảng dữ liệu quan hệ dưới PostgreSQL, giúp các nhà phát triển khỏi phải viết các câu lệnh SQL dài dòng.

 

BÀI 4: Cơ chế thừa kế trong OpenERP

Đơn thừa kế
Mở rộng
Khai báo:
_name = obj1 (ta có 1 object (đối tượng) ban đầu là obj1)
_inherit = obj1
Dùng để thêm các fields (trường) mới.
Object mới này có thể dùng các view (màn hình giao diện) của object obj1
Được lưu trữ cùng bảng trong cơ sở dữ liệu

 

Bài 5: Một số loại trường dữ liệu ORM

Đối tượng có thể chứa các trường dữ liệu thuộc 3 loại sau: đơn giản, quan hệ, và chức năng. Loại đơn giản là các kiểu dữ liệu như: số nguyên, chấm động, boolean, chuỗi.. Các trường có kiểu dữ liệu quan hệ biểu thị cho các mối quan hệ giữa các đối tượng (one2many, many2one, many2many).

 

Bài 7: Làm việc với ORM

Vì các đối tượng trong OpenERP đều được thừa kế từ lớp osv.osv nên các đối tượng này đều thừa kế tất cả các phương thức ORM. Bạn có thể gọi đến các phương thức này ngay bên trong đối tượng; hoặc bạn có thể tạo ra một thể hiện của đối tượng, rồi sau đó gọi đến các phương thức này từ các thể hiện đó.

 

Cài đặt và cấu hình Eclipse để lập trình OpenERP

Bài viết hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển trên window.

 

 

 

Cách debug source OpenERP với Eclipse và Pydev

[IMG]Giả sử ta muốn debug file sale.py trong module /server/addons/sale . Ta muốn xem khi xóa 1 record, thì OpenERP server sẽ làm gì.